Jämställdhet

Jämställdhet

Här är ett axplock av de punkter vi belyser i vår jämställdhetsplan som trädde i kraft den 1/12 2020 och löper till 31/12 2024

  • Jämställdhet mellan kvinnor och män tillhör ett av de grundläggande värden som Svenska Kocklandslagen samt Svenska Kockars förening skall skydda och värna. Jämställdhet innebär att alla oberoende av kön skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. En jämn fördelning skall eftersträvas mellan andelen kvinnor och män i lagen på̊ alla nivåer, inom olika professioner och även i administrativa befattningar.
  • Jämställdhetsfrågor skall vara en punkt som prioriteras och diskuteras kontinuerligt månadsvis vid driftsmöte.
  • Rekryteringsarbetet med att hitta unga kvinnor via ”Malin Söderströms Stipendium” skall fortgå och utvecklas ytterligare.
  • Kocklandslagens uppförandekod är ”Att vara schysst”. Definition av detta innebär att lagen och föreningen ska präglas av en kultur där alla medlemmar och medarbetare uppträder: Ärligt, rättvist, lojalt, korrekt och hänsynsfullt. Både gentemot varandra, föreningen, samarbetspartners och övriga intressenter. En sådan kultur innebär per definition nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier. Uppförandekoden är, jämte lagkraven, den grund varpå arbetet mot diskriminering vilar.
  • Kocklandslagen och Svenska Kockars förening ska erbjuda medlemmar och anställda en god psykosocial miljö som inte ger grogrund för några former av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Vi ska arbeta aktivt med kravet på jämställdhet och likabehandling. Samtliga anställda och medlemmar ska få information om gällande diskrimineringslagstiftning. Om någon drabbas av trakasserier, kränkande särbehandling eller diskriminering ska särskilt stöd tillhandahållas.
  • Bryter lagmedlem eller föreningsmedlem mot uppförandekoden skall professionellt stöd och hjälp för den enskilde kallas in för att medlemmen ska komma tillrätta med sin attityd och problematik. Vi skall när vi identifierat problemet lösa det, inte blunda och förskjuta det.
  • Vi har diskuterat med flera olika kvinnliga nätverk i branschen och bjudit in till en särskild informationsträff speciellt inriktad för kvinnor där man i lugn och ro kan få svar på de frågor som finns kring att deltaga i lagen.

Maria Pettersson
Ordförande, Svenska Kockars Förening

+46 70 227 54 00

Jens Ericsson
General Manager, Svenska Kocklandslagen

+46 70 254 25 66